Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel  81 882 50 01

tel  81 882 50 72

fax 81 882 61 03

e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00
Potwierdzanie Profilu Zaufanego od 7:30 do 9:30


REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

wawolnica-glowna_14

 

PREZENTACJA - SOLARY!

 

wawolnica-glowna_500

 

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

 

wawolnica-glowna_24

 

 

 

wawolnica-gdk

 

 

 

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

 

wawel

baner-_mikroporady

banner

baner_e_uslugi2_2017


GEOPORTAL WĄWOLNICA

     MIEJSCOWE PLANY


punkt_pomoc_prawna

28

Biblioteka - Regulamin czytelni

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Gminnej Biblioteki w Wąwolnicy

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy, zwanej dalej Biblioteką.

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających ze zbiorów i usług Biblioteki

§ 2


1. Każdy użytkownik Biblioteki powinien zapoznać się z treścią regulaminu i stosować jego postanowienia.

II. PRAWO DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 3


1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
- okazać dowód tożsamości, legitymacje

§ 4


1. Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę, są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.39 z późn. zm.).

2. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

III. PRAWA I OBOWIAZKI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

§ 5


1. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:

1) wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz korzystania z księgozbioru podręcznego i Internetu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

2) korzystania z porad i pomocy bibliotekarza w doborze materiałów bibliotecznych;

§ 6


2. Użytkownik zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych;

2) poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronienia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem;


3) informowania Biblioteki o zmianach dotyczących swoich danych osobowych, a zwłaszcza o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu i szkoły.

§ 7


W wypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

- odkupić ten sam tytuł lub kupić inny wskazany przez bibliotekarza lub:
- wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej jednostki inwentarzowej zbioru bibliotecznego lub tej samej klasy wydawnictwa.

§ 8


Wobec Czytelników, którzy nie zwracają, mimo trzech upomnień, wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń przez firmę windykacyjną i na drodze sądowej.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§ 9


1. Godziny otwarcia Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Dyrektor ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony, ze względu na konieczność remontu, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych powodów.3. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:

a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
b) osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę użytkownikom i pracownikom Biblioteki.

V. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W WYPOŻYCZALNIACH


§ 10


W wypożyczalniach o wolnym dostępie do półek Czytelnik sam wybiera materiały biblioteczne. Dyżurujący bibliotekarz udziela informacji, pomaga w doborze literatury oraz udziela wskazówek dotyczących korzystania z katalogu zbiorów bibliotecznych.

§ 11


1. Czytelnik ma prawo wypożyczenia jednorazowo do 10 dzieł, na okres 30 dni.

2. Czytelnik ma obowiązek oddać wypożyczone książki w bibliotece w której dokonał wypożyczenia.

§ 12


Na wniosek Czytelnika liczba wypożyczanych materiałów bibliotecznych może być zwiększona, jeśli jest to umotywowane sytuacją użytkownika, zwłaszcza jego stanem zdrowia. Każdorazowo decyzję podejmuje kierownik wypożyczalni.

§ 13


Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny użytkownik Biblioteki. Prolongować termin zwrotu można tylko dwa razy. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§ 14


Jeżeli Czytelnik nie zwróci materiałów bibliotecznych w jednej z bibliotek, pomimo wysłanego upomnienia, jego konto zostanie zablokowane.

§ 15

Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych Czytelnik ponosi koszty wynikające z wysłania mu przez Bibliotekę upomnienia.

§ 16

Czytelnik, który nie uregulował w/w ma zblokowane konto do czasu wpłacenia należności.

§ 17

Jeżeli Użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (patrz rozdział III §8).

VI. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 18


Przed wejściem do wypożyczalni lub czytelni należy pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, plecaki, duże torby, jak również parasole, paczki itp.

§ 19


We wszystkich jednostkach bibliotecznych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz spożywania posiłków.

§ 20

Użytkownik będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma zakaz wstępu do Biblioteki.

 

§ 21


W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z usług bibliotecznych.

§ 22


Użytkownik, który odbiega czystością ubioru lub zachowaniem od ogólnie przyjętych norm nie ma prawa korzystania z  Biblioteki mocą decyzji jej kierownika.

§ 23


Czytelnik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników.

§ 24

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników placówki.

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy

Ul. Rynek 32

24-160 Wąwolnica

 

Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy

Poniedziałek –piątek  9:00 - 18:00

Środa  8:00 - 18:00
 

Załącznik nr 2 do regulaminu


Za koszty wysyłanych upomnień dotyczących nieterminowego zwrotu książek:

I upomnienie - 1zł koszt druku +opłata pocztowa
II upomnienie - 1zł koszt druku + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą

 

Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 5 zł. (pięciu złotych)

 

Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


smsinfo

rso

prawa_loga_03
prawa_loga_06

prawa_loga_08

epuap2

mapa_gminy_gis

mikroporady

Copyright © 2013-2016 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Krzesiński