Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel  81 882 50 01

tel  81 882 50 72

fax 81 882 61 03

e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00
Potwierdzanie Profilu Zaufanego od 7:30 do 9:30


REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

wawolnica-glowna_14

 

PREZENTACJA - SOLARY!

 

wawolnica-glowna_500

 

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

 

wawolnica-glowna_24

 

 

 

wawolnica-gdk

 

 

 

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

 

wawel

baner-_mikroporady

banner

baner_e_uslugi2_2017


GEOPORTAL WĄWOLNICA

     MIEJSCOWE PLANY


punkt_pomoc_prawna

28

Sesje Rady Gminy

Rada Gminy                                                                                                 Wąwolnica, dnia 04.03.2016 r.

Wąwolnica      

OGŁOSZENIE !

XV SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 17.03. 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica.

Początek sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Gminy.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wąwolnicy.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 1. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemurealizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2534 L w miejscowości Karmanowice”.
 2. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemurealizację zadania pn. „Przebudowa chodnika pryz ul. Bełżyckiej w ciągu DP nr 2235 L w msc. Wąwolnica”.
  1. 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia o nienaruszaniu, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  2. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
  3. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2016.
  4. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2016.
  5. 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąwolnica.
 3. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/131/13 Rady Gminy Wąwolnicadnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ew. 278 położonej w Celejowie, stanowiącej mienie gminne.
 4. 18.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy za 2015 r.
 5. 19.Sprawozdanie z prac poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2015 rok.
 6. 20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2016 r.
 1. 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 22. Sprawy różne.
 3. 23. Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica    

(-)   Ewa Wierzbicka


RADA GMINY                                                                                   Wąwolnica, dnia 07.01.2016 r.

WĄWOLNICA

 

OGŁOSZENIE !

XIV SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm./ zwołuję XIV sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 15.01.2016 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica. Początek sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wąwolnicy.

 1. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach zlokalizowanej w miejscowości Karmanowice.

 1. 8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 9.Sprawy różne.
 3. 10.Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                     Rady Gminy Wąwolnica

                                                                                                           Ewa Wierzbicka


* W dalszej procedurze odbędzie się przekazanie prowadzenia Szkoły Stowarzyszeniu.


 


 OGtOSZENIE!

XII SESJA

NADZWYCZAJNA

RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2015r, w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica.

Początek sesji o godz. 8.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad.

3.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

 1. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 2. 5.Zamknięcie sesji

Przewodnicząca

Rady Gminy Wqwolnica
Ewa Wierzbicka


Wąwolnica, dnia 29.10.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE !

XI SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica.
Początek sesji o godz. 11.00.

 

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. 3.Interpelacje i zapytania radnych.
 4. 4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
  w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 5. 5.Podjęcie uchwałw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej
  do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2016.
 8. 8.Podjęcie uchwałw sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania
  i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Wąwolnica.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2016.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Wąwolnica
  z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 12. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. 13.Sprawy różne.
 14. 14.Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica    

(-) Ewa Wierzbicka


Rada Gminy                                                                               Wąwolnica, dnia 19.10.2015r.

Wąwolnica

 

  

OGŁOSZENIE!

X SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję X sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica.

Początek sesji o godz. 9.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdaniez prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Łopatki Kol./Karmanowice, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 24. Podjęcie uchwały uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca

Rady Gmin y Wąwolnica

(-) Ewa Wierzbicka

Wąwolnica

 

  

OGŁOSZENIE!

X SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję X sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica.

Początek sesji o godz. 9.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdaniez prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Łopatki Kol./Karmanowice, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 24. Podjęcie uchwały uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów,
  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie sesji.
 31.  

   Przewodnicząca

Rady Gmin y Wąwolnica

(-) Ewa Wierzbicka

 


 


Rada Gminy                                                                                         Wąwolnica, dnia 19.08.2015r.

Wąwolnica

 

 

OGŁOSZENIE !

IX SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję IX sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica. Początek sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4. Sprawozdaniez prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/153/13

z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

 1. 8.Podjęcie uchwałw sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/150/09

z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

 1. 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wąwolnica

Nr VII/31 /15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Wąwolnica.

 1. 10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 11.Sprawy różne.
 3. 12.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica

                 Ewa Wierzbicka

                                                                                        


Wąwolnica, dnia  14.05.2015r.

 

 

 

 

 

Sołtysi Gminy

Wąwolnica

 

 

 

 

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 27.08.2015r., o godz. 9.00. , odbędzie się

 

IX Sesja Rady Gminy Wąwolnica

        

W załączeniu przesyłam szczegółową informację dotyczącą przebiegu sesji.

        

Proszę o zapoznanie się z jej treścią oraz przekazanie informacji mieszkańcom wsi, poprzez wywieszenie na lokalnej tablicy ogłoszeń.

 

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

     Ewa Wierzbicka

 


Rada Gminy                                                                        Wąwolnica, dnia 18.06.2015r.

Wąwolnica

OGŁOSZENIE !

VIII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica. Początek sesji o godz. 9.00

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 1. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywaniaobciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiący mienie komunalne gminy Wąwolnica.
 2. 9.Podjęcie uchwałw sprawie reasumpcji uchwały Nr VI/ 25/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 23 kwietnia 2015r.
 1. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Wąwolnica.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

(-)   Ewa WierzbickaWąwolnica, dnia 12.05.2015r.

OGŁOSZENIE !

VII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję VII sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy Wąwolnica. Początek sesji
o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy
 3. 3.Przyjęcie protokołu z V i VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu
  za 2014r.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na 2015r.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wąwolnica.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Wąwolnica. (proj. – płyta CD, wersja papierowa do wglądu w sekretariacie UG)
 11. 11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica, określenia liczby członków komisji i ich składu osobowego.
 12. 12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica.
 13. 13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Wąwolnica -Komisji Rolnictwa
  i Ochrony Środowiska, określenia liczby członków komisji i jej składu osobowego.
 14. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 15. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Wąwolnica z dnia

28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąwolnica do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER

 1. 16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 17.Sprawy różne.
 3. 18.Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica  

(-) Ewa Wierzbicka


Wąwolnica, dnia 17.04.2015r.

OGŁOSZENIE !

VI SESJA

NADZWYCZAJNA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. w lokalu Urzędu Gminy   Wąwolnica. Początek sesji o godz. 9.00

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015r.
 3. 3.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta.
 4. 4.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta
 5. 5.Zamknięcie sesji.

 

             Przewodnicząca

     Rady Gminy Wąwolnica

    

                 Ewa Wierzbicka


RADA GMINY

WĄWOLNICA

OGŁOSZENIE!

V   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ zwołuję V Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 26.03.2015r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 12.00

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Gminy
 3. 3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Puławach – Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli na terenie gminy.
 5. 5. Sprawozdaniez prac wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6.Interpelacje i zapytania radnych.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wąwolnica.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2015r.
 1. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015r.
 2. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.
 3. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Karmanowice przy drodze powiatowej 2534L”.
 5. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Wąwolnica lub jej jednostkom podległym.
 6. 14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. 15.Sprawy różne.
 8. 16.Zamknięcie sesji.


       Wąwolnica, dnia 13.01.2015 r.

OGŁOSZENIE !

IV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ zwołuję IV Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 29.01.2015 r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji

o godz. 9.00

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy
 3. 3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4. Sprawozdaniez prac wójta w okresie międzysesyjnym
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy .
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu będącej własnością Gminy Wąwolnica.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń garażowych będących własnością Gminy Wąwolnica.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemóAlkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2015.
 12. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. 13.Sprawy różne.
 14. 14.Zamknięcie                                      

 

       Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

     Ewa Wierzbicka


                     

Wąwolnica, dnia   16.06.2014r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE !

XXXVII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594/ zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00

 

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014r .
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
 9. 9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

  

                                                                                                                   (-)   Teresa Janczarek


 

 

 

 


   Wąwolnica, dnia 20.05.2014r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE !

XXXVI   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 29.05.2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów psychologów, zatrudnionych w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąwolnica.
 9. 9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie sesji.

 

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

(-) Teresa Janczarek


                Wąwolnica, dnia 22.04.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE !

 

XXXV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 30.04.2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/153/13 z 30 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/09 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 12 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. (tekst załącznika do wglądu w pok. Nr 8).
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. „ Wykonanie chodnika w miejscowości Karmanowice przy drodze powiatowej 2534L.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu o Wspieraniu Rodziny na lata 2014-2017
 11. 11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. 12.Sprawy różne.
 13. 13.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

      

         Teresa Janczarek

 Wąwolnica, dnia 18 .03.2014r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE!

XXXIV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 27.03.2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokółu XXXIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatku energetycznego.
 9. 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/150/sprawie przystąpienia do zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

 1. 10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/208/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 2. 11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. 12.Sprawy różne.
 4. 13.Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

   (-) Teresa Janczarek

 

 


Rada Gminy                                                                                             Wąwolnica, dnia 04.02.2014r.

Wąwolnica

 

 

OGŁOSZENIE !

XXXIII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 13.02.2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołów XXXI isesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wąwolnica projektu „Profesjonalna e – Administracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Wąwolnica prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rąblowie Fundacji Akademia Umiejętności
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznana w ramach Wieloletniego programu Wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 .
 9. 9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

       (-)Teresa JanczarekWąwolnica, dnia 28.10.2013r.

OGŁOSZENIE !

XXIX SESJA

NADZWYCZAJNA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. w lokalu Urzędu Gminy   Wąwolnica. Początek sesji o godz. 11.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 3. 3.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek


Wąwolnica, dnia 23. 10.2013r.

 

OGŁOSZENIE !

XXIX SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

                Sesja odbędzie się w dniu 4 listopada 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. 4.Sprawozdanie z prac Wójta.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2013 rok.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2014.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta .

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

   Teresa Janczarek

 

 

 


OGŁOSZENIE !

XXVIII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                   Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594/ zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
 12. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. 13.Sprawy różne.
 14. 14.Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

   (-) Teresa Janczarek

 

 


              Wąwolnica, dnia 18.07.2013r.

 

 

 

OGŁOSZENIE !

XXVII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013, poz. 594 / zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 30.07.2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne.
 12. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wąwolnica. (tekst programu ze względu na dużą objętość jest udostępniony , celem zapoznania,

w Urzędzie Gminy Wąwolnica, na stanowisku ochrony środowiska pok. Nr 12),

 1. 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w 2013r.
 2. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmianbudżecie Gminy Wąwolnica na 2013 rok.
 3. 15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. 16.Sprawy różne.
 5. 17.Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

     Teresa Janczarek

 

Wąwolnica, dnia 18.07.2013r.

 

 

 

 

 

Sołtysi Gminy

Wąwolnica

 

 

 

 

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 30.07. 2013r., o godz. 8.30. , odbędzie się

 

XXVII Sesja Rady Gminy Wąwolnica

        

W załączeniu przesyłam szczegółową informację dotyczącą przebiegu sesji.

        

Proszę o zapoznanie się z jej treścią oraz przekazanie informacji mieszkańcom wsi, poprzez wywieszenie na lokalnej tablicy ogłoszeń.

 

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

     Teresa Janczarek

 

 


Rada Gminy                                                                       Wąwolnica, dnia   18.06.2013r.

Wąwolnica

 

 

 

OGŁOSZENIE

XXVI SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r .
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka na Wójta Gminy.
 12. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. 13.Sprawy różne.
 14. 14.Zamknięcie sesji.

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

(-) Teresa JanczarekRada Gminy                                                                              Wąwolnica, dnia 20.05.2012r.

Wąwolnica

 

 

OGŁOSZENIE !

XXV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 28.05.2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wąwolnica z wykonania budżetu za 2012 rok.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 9. 9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

(-)     Teresa Janczarek


                                                                        Wąwolnica, dnia   18.04.2013r.

Rada Gminy    

Wąwolnica

 


OGŁOSZENIE

XXIV SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30


Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji..
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica, określenia liczby członków komisji i ich składu osobowego.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 2552 L Wąwolnica – Poniatowa
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
 10. 10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. 11.Sprawy różne.
 12. 12.Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

(-)     Teresa Janczarek


Wąwolnica, dnia   18.03.2013r.

 

 

 

Ogłoszenie!

 

XXIII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30

 

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6.Interpelacje i zapytania radnych.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013r .
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552 L Wąwolnica – Poniatowa.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Wąwolnica.
 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie.
 13. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru , terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, na terenie Gminy Wąwolnica.
 14. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
 15. 15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi E. Kędziory na Wójta Gminy.
 16. 16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka na Wójta Gminy.
 17. 17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014r.
 18. 18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. 19.Sprawy różne.
 20. 20.Zamknięcie sesji.

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

     Teresa Janczarek


Rada Gminy                                                                           Wąwolnica, dnia   29.01.2013r.

Wąwolnica

 

OGŁOSZENIE !

 

XXII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 7 lutego 2013r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ew. 278 położonej w Celejowie, stanowiącej mienie gminne.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na 2013r.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na lata 2013 – 2015.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru , terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, na terenie Gminy Wąwolnica.
 11. 11.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2013r.
 12. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. 13.Sprawy różne.
 14. 14.Zamknięcie sesji.

   Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

     (-)Teresa Janczarek

  

Wąwolnica, dnia 10.12.2012r.

 

 


XXI   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA


Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 20.12.2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30

 

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołów XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmianbudżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wąwolnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica
 12. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 13. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 14. 14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. 15.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 16. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
 17. 17.Podjęcie uchwały w sprawie działki Nr 38/1 w miejscowości Wąwolnica.
 18. 18.Sprawozdanie z prac Komisji stałych Rady Gminy.
 19. 19.Sprawozdanie z prac Rady Gminy.
 20. 20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. 21.Sprawy różne.
 22. 22.Zamknięcie sesji.

 

.

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

(-)   Teresa Janczarek


Rada Gminy                                                               Wąwolnica, dnia 05.11.2012r.

Wąwolnica


OGŁOSZENIE !

XX SESJA

NADZWYCZAJNA

RADY GMINY WĄWOLNICA

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 09.11.2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 12.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 3. 3.Zamknięcie sesji.

             Przewodnicząca

           Rady Gminy Wąwolnica

            (-) Teresa Janczarek


Rada Gminy                                                                     Wąwolnica, dnia 22. 10.2012r.

 

Wąwolnica

 

OGŁOSZENIE !

XIX SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591ze zm./ zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Wąwolnica.

                Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. 4.Sprawozdanie z prac Wójta.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2013.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2013 r.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących naGminy Wąwolnica.
 12. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. 13.W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ewid. 38/1 w miejscowości Wąwolnica służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr ewid. 42/1 i 42/2 w miejscowości Wąwolnica.
 14. 14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
 15. 15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. 16.Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
 17. 17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 18. 18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 -2015 .
 19. 19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. 20.Sprawy różne.
 21. 21.Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

   (-) Teresa Janczarek


Rada Gminy                                                                                      Wąwolnica, dnia   07.09.2012r.

Wąwolnica

Ogłoszenie !

 

XVIII SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

                        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00.

Proponowany porządek sesji:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
 3. 3.Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. 4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 7. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. 8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wąwolnica oraz stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z tych przystanków.
 9. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Wąwolnica.
 10. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/5/03 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 18 września 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania i funkcjonowania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka.
 12. 12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka.
 13. 13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. 14.Sprawy różne.
 15. 15.Zamknięcie sesji.

     Przewodnicząca

Rady Gminy Wąwolnica

    

(-) Teresa Janczarek


Wąwolnica, dnia   17.07.2012r.

Rada  Gminy

Wąwolnica

 

OGŁOSZENIE !

XVII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję XVII Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 31.07.2012r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00 .

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu  XVI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 


 

 

 

 

Wąwolnica, dnia   04.06.2012r.

 

OGŁOSZENIE !

XVI   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję XVI Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 21.06.2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu  XV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew.195/2 położonej w m. Huta stanowiącej mienie gminne.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wąwolnica, dnia   11.05.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE !

XV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję XV Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 23.05.2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00.

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu  XIV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej na 2012r.
 8. Przedłożenie informacji odnośnie oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Wąwolnica, dnia   17.04.2012r.

 

 

 

OGŁOSZENIE!

XIV   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XIV Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 27.04.2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIII  sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach zlokalizowanej w m.  Łopatki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania  podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Wąwolnica.
 12. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji stałych Rady Gminy Wąwolnica.
 13. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Wąwolnica.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Wąwolnica, dnia   13.03.2012r.

 

 

XIII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję XIII Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 22.03.2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołów  XI i XII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej na 2012r.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na okręgi wyborcze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąwolnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wąwolnica.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 

 


 

Wąwolnica, dnia 17.01.2012r.

 

OGŁOSZENIE!

 

XII SESJA

NADZWYCZAJNA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ ,§ 36 pkt 4 a Statutu Gminy Wąwolnica (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 95 poz. 2411 z 2003r.)  zwołuję XII Sesję Nadzwyczajną  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2012r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach zlokalizowanej w m.  Łopatki.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 

 

 


 

 

Wąwolnica, dnia  12. 12.2011r.

 

XI SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591ze zm./ zwołuję XI Sesję  Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 22.12.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie   wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2012.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  na terenie     Gminy Wąwolnica.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2012.

13.  Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki Gminy Wąwolnica.

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Wąwolnica.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 


 

Wąwolnica, dnia 17. 10.2010r.

X SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591ze zm./ zwołuję X Sesję  Rady Gminy Wąwolnica. Sesja odbędzie się w dniu 27.10.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąwolnica na 2010 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2012 r.
 13. 13.  Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków.
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wąwolnica nieruchomości oznaczonej jako działka Nr ew. 1385/2 położonej w m. Wąwolnica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Wąwolnica
 18. Sprawozdanie z prac Wójta.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek


 

Wąwolnica, dnia   16.08.2011r.

IX   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję IX Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 31.08.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00.

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
 8. Podjęcie uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 516/3 położonej  w m. Zawada, stanowiącej mienie gminne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 


 

 

VIII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję VIII Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 28.07.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 8.30.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Wąwolnica
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wąwolnica..
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 376/2 położonej  w m. Łąki,  stanowiącej mienie gminne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąwolnica na okres 10 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów    Społecznych w Gminie Wąwolnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 


 

 

Wąwolnica, dnia   10.06.2011r.

 

VII   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję VII Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 21.06.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 8.30

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołów  V i VI sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wąwolnica z wykonania budżetu za 2010 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy Wąwolnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąwolnicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania   członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr  XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Lubelskiej Fundacji Rozwoju Energii Geotermalnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 103 położonej  w m. Rogalów, stanowiącej mienie gminne
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 344/33 położonej  w m. Zarzeka, stanowiącej mienie gminne.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  w m. Rąblów, stanowiących mienie gminne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. (dot. sołtysów)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres ….– ciu lat gruntu na rzecz Leszka Ścibiora  oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia powyższej umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Wąwolnica z Gminą Miasto Puławy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 


 

 

Wąwolnica, dnia  18.03.2011r.

 

V   SESJA

RADY GMINY WĄWOLNICA

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję V Sesję  Rady Gminy Wąwolnica.

Sesja odbędzie się w dniu 31.03.2011r. w lokalu Urzędu Gminy  w Wąwolnicy. Początek  sesji o godz. 9.00

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu  IV sesji Rady Gminy Wąwolnica.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w   budżecie Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 344/39 położonej w m. Zarzeka, stanowiącej mienie gminne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2011r.
 11. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Wąwolnica na 2011r.
 12. Informacja o działalności Gminnego Domu Kultury za 2010r.
 13. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010r.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy  Wąwolnica

(-) Teresa Janczarek

 

 


 

IV SESJA
RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję IV Sesję Rady Gminy Wąwolnica.
Sesja odbędzie się w dniu 31.01.2011r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Wąwolnica.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wąwolnica na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąwolnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2011. w sprawie przedłużenia obowiązywania w 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania w 2011 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wąwolnica do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Wąwolnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do uczestniczenia w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego w Nałęczowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
Gminy Wąwolnica
(-) Teresa Janczarek


III SESJA
RADY GMINY WĄWOLNICA

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591/ zwołuję III Sesję Rady Gminy Wąwolnica.
Sesja odbędzie się w dniu 28.12.2010r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 9.00 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Wąwolnica.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica, określenia liczby członków komisji i ich składu osobowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Wąwolnica, radnych i członków komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wąwolnica na 2010 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
Gminy Wąwolnica
(-) Teresa Janczarek


I SESJA
RADY GMINY WĄWOLNICA
kadencja 2010-2014

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ zwołuję I sesję Rady Gminy Wąwolnica (kadencja 2010-2014).
Sesja odbędzie się w dniu 31.11.2010r. w lokalu Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Początek sesji o godz. 8.30. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy jak wyżej niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie Sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Gminy.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wąwolnica.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
Gminy Wąwolnica
(-) Anna Matraszek - Furtak 

Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


smsinfo

rso

prawa_loga_03
prawa_loga_06

prawa_loga_08

epuap2

mapa_gminy_gis

mikroporady

Copyright © 2013-2016 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Krzesiński